PEDAGOGISCH WERKPLAN

Pedagogische visie

De vier pedagogische basisdoelen

EMOTIONELE VEILIGHEID
Alles begint met emotionele veiligheid, de basis van waaruit een kind met vertrouwen durft te gaan ontwikkelen en leren. Om die basis te geven en dat vertrouwen te creëren, is het voor mij als gastouder het voornaamste basisdoel om een warme en liefdevolle omgeving te scheppen waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen. Het gevoel van emotionele veiligheid draagt bij aan het 'welbevinden' van kinderen. Welbevinden betekent 'het naar je zin hebben' of 'je op je gemak voelen'. Als een kind zich welbevindt, zal het vol zelfvertrouwen de omgeving gaan ontdekken, ervaringen opdoen en zich spelenderwijs gaan ontwikkelen. Door het unieke karakter van gastouderopvang hebben de kinderen hun eigen vertrouwde groep met elke dag dezelfde gastouder, wat de emotionele veiligheid vergroot. Bij PLUK & PLUIS volgen wij een vast dagritme wat zorgt voor duidelijkheid en voorspelbaarheid. Ik benoem momenten en overgangen naar kinderen zodat ze weten waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten, ook dit draagt bij aan een veilig gevoel bij het kind.

DE ONTWIKKELING VAN PERSOONLIJKE- EN SOCIALE COMPETENTIES
Bij PLUK & PLUIS krijgen kinderen de ruimte en gelegenheid om zelf te ontdekken wat hun mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Deze dynamiek van onderzoeken, ontdekken en herhalen is een belangrijk aandachtspunt in de ontwikkeling. Als gastouder kijk ik gericht naar een kind: waar is het mee bezig, waar gaat de aandacht naartoe en op welke manier onderzoekt het kind. Ik sluit hier in de ontwikkelingsstimulering op aan door ervoor te zorgen dat de materialen en inrichting afgestemd zijn op de verschillende behoeften van kinderen. Bij de baby's kan dit bijvoorbeeld een rammelaar, een knuffeldoekje of een grijpbare ring zijn. Voor de peuters verzamelmateriaal, imitatiespeelgoed of bouwmateriaal. Kinderen leren door te spelen. In spel zijn meerdere ontwikkelingen te zien; zoals het alleen spelen, naast elkaar spelen, samen spelen. Als gastouder stimuleer ik het alleen spelen en naast elkaar spelen door kinderen een plekje te bieden waar zij veilig en rustig kunnen spelen en materialen aan te bieden die inspelen op hun interesses. Tijdens samenspel leren kinderen dat ze rekening moeten houden met de wensen van andere kinderen. Van zich af te bijten, in te schikken en oplossingen zoeken die voor iedereen aanvaardbaar zijn. Bij PLUK & PLUIS zorg ik ervoor dat er een fijne sfeer heerst en er altijd positief wordt gecommuniceerd: benoemen wat er goed gaat en welk gedrag ik graag wil zien.

DE OVERDRACHT VAN NORMEN EN WAARDEN
PLUK & PLUIS verstaat onder normen en waarden het verwachtingspatroon van iemands sociale gedrag, zoals respect hebben voor anderen, verantwoordelijkheid nemen en je naasten liefhebben. Kinderen krijgen de normen en waarden mee van de omgeving waarin ze opgroeien. Binnen het gezin en in de relatie met de gastouder krijgen kinderen de gelegenheid om normen en waarden eigen te maken. Deze normen en waarden spelen een belangrijke rol bij de vorming van de persoonlijkheid van het kind. Het zijn opvattingen over hoe men zich wel en niet moet gedragen in concrete omstandigheden. Als gastouder ben ik mij bewust van de voorbeeldrol die ik heb in het overdragen van normen en waarden. Ik zorg voor structuur zodat kinderen de regels leren kennen, waarbij grenzen respectvol, tactvol en doortastend worden aangegeven. Gastouderopvang is een unieke manier van opvang. Het onderscheidt zich door kleinschaligheid en daarmee is het voor ouders mogelijk om als opvoedpartners samen op te trekken. Als gastouder heb ik oog voor de eigenheid van het kind, krijgen kinderen de ruimte om emoties te uiten en geef ik kinderen mee dat iedereen erbij hoort. 


Opvangomgeving

SPEELRUIMTE
PLUK & PLUIS is voorzien van een verantwoorde en veilige ruimte om te kunnen spelen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de kinderen. Om de kinderen niet te overprikkelen is de ruimte rustig, zonder drukke kleuren en met veel hout en natuurlijke materialen ingericht. Het speelmateriaal is veilig, gevarieerd, uitdagend en stimuleert het sociaal, cognitief, motorisch en creatief spel van een kind. Er is aandacht voor spel, bewegen, muziek en voorlezen.

SLAAPRUIMTE
Voor de kinderen is er een aparte, goed geventileerde slaapruimte beschikbaar gesteld. In de slaapkamer krijgt uw kind zijn eigen vertrouwde bedje. 

BUITENSPEELMOGELIJKHEDEN
De buitenruimte grenst aan de woning van PLUK & PLUIS en is een veilige speelomgeving voor de kinderen. De buitenspeelruimte is uitdagend ingericht met aandacht voor elk ontwikkelingsgebied en de verschillende leeftijden en ontwikkelingsfases. Bij mooi weer worden er kleden en matten in de tuin gelegd waarop de baby's fijn kunnen liggen.

LEEFTIJDSOPBOUW EN AANTAL OPVANGKINDEREN
> Bij een gastouder worden maximaal zes kinderen in de leeftijd tot 13 jaar gelijktijdig opgevangen. Eigen kinderen tot 10 jaar worden meegerekend.
> Bij een gastouder worden maximaal vijf kinderen tot 4 jaar gelijktijdig opgevangen.
> Bij een gastouder worden maximaal 4 kinderen tot 2 jaar gelijktijdig opgevangen,
waarvan maximaal 2 kinderen tot 1 jaar.

WENNEN
PLUK & PLUIS vindt het belangrijk dat kinderen en ouders zich welkom en op hun gemak voelen. Voordat kinderen worden opgevangen, plan ik in overleg met de ouders voorafgaand aan de startdatum een intakegesprek en een wenmoment. Het doel van het intakegesprek is dat ik als gastouder het kind en de ouders leer kennen en informatie gedeeld kan worden over het dagritme, wensen en voorkeuren. Het intakegesprek en het eerste wenmoment worden gecombineerd, zo kan het kind alvast wennen aan de nieuwe omgeving in veilige nabijheid van de ouders. Na afloop van het intakegesprek ontvangen de ouders een informatiepakket en kunnen ouders en kind rustig afscheid nemen. Vervolgens vertrekken de ouders en blijft het kind op de groep tot ongeveer 12.30 uur. Bij PLUK & PLUIS vindt er één wenmoment plaats voor de ingang van het contract. Indien gewenst kan er een tweede wendag plaats vinden na ingang van het contract. Tijdens de tweede wendag worden de uren op de groep opgebouwd, hierbij wordt gekeken naar de behoeften van ouders en kind. 

VEILIGHEID EN GEZONDHEID
PLUK & PLUIS biedt de kinderen een hygiënische en veilige opvangomgeving. De opvanglocatie is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd door middel van een jaarlijkse RI&E - veiligheid en gezondheid. 

VACCINATIEBELEID
Gastouderopvang PLUK & PLUIS wil een zo veilig mogelijke omgeving voor kinderen bieden. De gezondheid van kinderen speelt daarbij een grote rol. Gelet op de de dalende vaccinatiegraad en de risico's die dit voor met name de jongste kinderen met zich mee brengt stelt PLUK & PLUIS de inenting tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) verplicht. Bij PLUK & PLUIS worden enkel kinderen toegelaten die deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Kinderen die niet zijn gevaccineerd tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) worden niet opgevangen. 


Dagindeling

* Dit schema is richtinggevend, maar niet leidend. Als gastouder houd ik rekening met individuele behoeften, groepsbehoeften, wensen en voorkeuren van ouders en het verloop van de dag bij het invullen van de dagindeling. 


Thema

Bij PLUK & PLUIS werken wij met thema's. Als gastouder kijk ik naar de spelactiviteiten van de kinderen, vanuit de belevingswereld van het kind worden thema's aangeboden. Met de kinderen kan er bijvoorbeeld gesproken worden over de seizoenen. Op onze thematafel staan allerlei concrete voorwerpen die met het thema te maken hebben.